Algemene Voorwaarden

Suzanne Lommers – PureConnect

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf PureConnect bedoeld.

Definities:

– PureConnect: De eenmanszaak PureConnect als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56836775, mede handelend onder de naam suzannelommers.nl.

– Diensten: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij PureConnect, zoals maar niet beperkt tot: Online programma’s, live bijeenkomsten, reconnective healing(trajecten), coaching(trajecten), en events.

– Schriftelijk: Zowel schriftelijk als per e-mail.

Contactgegevens:

Bezoekadres: Gansenhoeflaan 9, Utrecht
E-mail: info@suzannelommers.nl

Artikel 2 Werkingssfeer

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, en overeenkomsten met mij.

2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van jou zijn niet van toepassing.

2.3 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien, en voor zover, die specifiek en schriftelijk door mij zijn aanvaard. Die aanvaarding kan jij niet afleiden uit het onbesproken laten door mij van een eventuele van toepassing zijnde verklaring van afwijking van Algemene Voorwaarden. Een eventuele afwijking geldt alleen voor het betreffende geval. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.4 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen mij en jou, word je geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op nadien gesloten overeenkomsten.

2.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en overeenkomsten met mij.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst / offertes

3.1 Mijn diensten kunnen ingezet worden voor bedrijven alsmede voor particuliere cliënten. 

3.2 Al mijn aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld, en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.

3.3. Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende de in de aanbieding/offertes opgegeven periode geldig. Aanbiedingen en/of offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen. 

3.4 De prijzen in de aanbiedingen en/of offertes voor bedrijven zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. Ook zijn de prijzen exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals: reis- en verblijfkosten, drukwerkkosten, kosten voor noodzakelijk ondersteuningsmateriaal, verzend- en administratiekosten, en andere opdrachtgebonden kosten. Deze kosten kan ik afzonderlijk in rekening brengen.

3.5 De prijzen in de aanbiedingen en/of offertes voor particuliere cliënten zijn inclusief btw, tenzij expliciet anders vermeld. Eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reis- en verblijfkosten, drukwerkkosten, kosten voor noodzakelijk ondersteuningsmateriaal, verzend- en administratiekosten, en andere opdrachtgebonden kosten kan ik afzonderlijk in rekening brengen.

3.6 Door mij gedane mondelinge toezeggingen zijn pas bindend zodra schriftelijk bevestigd.

3.7 Overeenkomsten, opdrachten, en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat ik deze schriftelijk heb geaccepteerd, dan wel op het moment dat ik feitelijk een begin van uitvoering heb gemaakt.

3.8 Ik kan niet aan mijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien jij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

4.1 Ik zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

4.2 Ik heb het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

4.3 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heb ik het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door jou niet wordt betaald, ben ik niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heb ik het recht om de Overeenkomst op te schorten.

4.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, dan kan ik de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat jij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt goedgekeurd.

4.5 Jij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ik aangeef dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan mij worden verstrekt.

4.6 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan mij zijn verstrekt, heb ik het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou in rekening te brengen.

4.7 De toepassing van artikel 4:404 BW van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5 Inschakeling van derden

5.1 Indien, en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heb ik het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Ik ben, behoudens in het geval vanuit mijn kant sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

5.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van mijn overeenkomst met jou willen beperken, ga ik er vanuit, en bevestig ik zonodig bij deze, dat alle overeenkomsten tussen jou en mij de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou te aanvaarden.

Artikel 6 Bijzondere voorwaarden DōTERRA essentiële oliën

6.1 Alle activiteiten rondom de producten van DōTERRA zijn informatief van aard. Dit geldt voor alle informatie die ik verstrek met mijn activiteiten op dit vlak  – via persoonlijke consults, events, online en offline programma’s,  www.pure-connect.nl , www.suzannelommers.nl , www.lifeacademie.nl en via de Facebook, LinkedIn , YouTube, Vimeo en Instagram kanalen van PureConnect. De informatie wordt met de grootste zorg samengesteld en geregeld aangevuld en/of aangepast. 

6.2 Ik neem geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van informatie verstrekt, via de in 6.1 genoemde kanalen, door derden.

6.3 Mijn activiteiten rondom de DōTERRA essentiële oliën zijn geenszins bedoeld als vervanging voor medische raad van professionele artsen of andere natuurgeneeskundigen. Iedereen die aan een ziekte of verwonding lijdt, dient een gekwalificeerde arts te raadplegen.

6.4  Ondanks dat de producten van DōTERRA zuiver zijn bestaat er een mogelijke wisselwerking tussen medicijnen en essentiële oliën. Mogelijke bijwerking is een versterking van de bijwerking van de medicijnen. Let met name in zwangerschap en bij gebruik van bloedverdunners goed op welke olie veilig te gebruiken is. Hiervoor kun je het Modern Essentials Boek of de Modern Essentials App gebruiken. Uiteraard kun je jouw arts raadplegen.

6.5 Luister bij gebruik van de producten van DōTERRA altijd goed naar je eigen lichaam. Deze producten zijn van therapeutische kwaliteit en zeer krachtig. Ieder lichaam is anders, heeft andere behoeften en reageert anders. Jij voelt het beste wat goed werkt voor jou. 

6.6 DōTERRA producten kunnen na opening niet meer worden geretourneerd. Indien er problemen zijn met de levering of er is schade aan het product bij levering, raadpleeg de DōTERRA klantenservice. Deze is bereikbaar via: +31 (0)20 808 50 94 en klantenservice@doterra.com.

6.7 DōTERRA’s algemene voorwaarden Wellness Advocate (https://media.doterra.com/eu/en/forms/wa-agreement-form.pdf).  Een Wellness Advocate is een cliënt die zelf aan de slag is gegaan met het delen en verkopen van de DōTERRA producten.

6.8 DōTERRA’s algemene voorwaarden Wholesale customer (https://media.doterra.com/eu/en/forms/wc-agreement-form.pdf). Een Wholesale customer is een cliënt die enkel voor eigen gebruik de producten van DōTERRA aanschaft.

Artikel 7 Bijzondere voorwaarden online/offline coach programma’s

7.1 In mijn programma deel ik mijn kennis, ervaring, en tools om meer te gaan genieten van je leven en je moederschap, ondanks alle uitdagingen die in je leven je pad kruisen. Zelf moet je, naast het volgen van het programma, voldoende tijd reserveren voor het doen van de opdrachten en het je eigen maken van het geleerde. Het succes van jouw programma’s is grotendeels afhankelijk van jouw eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat je succesvol zult zijn, meer gaat genieten van jouw moederschap en geluk in je gezin zult ervaren. Wel zal ik me inspannen zodat je de juiste handvatten hebt om dit verschil in je leven te gaan realiseren en sta ik binnen de grenzen van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat omschreven op mijn website. De eindtermijn van een VIP pakket wordt per e-mail aan je bekend gemaakt.

7.2 Coaching gesprekken die onderdeel zijn van een online programma dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma plaatsvinden. Ik kan helaas niet garanderen dat er ruimte in mijn agenda is om een gesprek in te halen. Dit kan dus betekenen dat het coaching gesprek alsnog komt te vervallen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het coaching gesprek direct en kan het dus niet ingehaald worden.

Materialen en licenties

7.3 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor de deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Niet goed, geld terug garantie/proefperiode

7.6 Ik vind het belangrijk dat jij tevreden bent, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kan uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kan door een mail te sturen aan info@suzannelommers.nl. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal het geld zo spoedig mogelijk worden gerestitueerd. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren en vervallen eventuele licenties op de door mij verstrekte programma’s en tools.

7.7 Na de in het vorige lid genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 8 Bijzondere voorwaarden coaching en healing

8.1 De overeenkomst houdt voor mij een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. Ik zal mij inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach verwacht mag worden.

8.2 Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Als de afspraak later dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd dan breng ik hiervoor kosten bij je in rekening.

8.3 Zowel DōTERRA, Reconnective Healing, The Reconnection, als Acceptance & Commitment Therapy coaching zijn geen vervanging voor medische trajecten. Deelname aan mijn trajecten, programma’s en live bijeenkomsten gebeuren op geheel vrijwillige basis.

Artikel 9 Bijzondere voorwaarden live bijeenkomsten

Toegangskaart

9.1 Wanneer je wilt deelnemen aan een live bijeenkomst, dien je middels de door mij voorgeschreven wijze een toegangskaart aan te schaffen. Enkel toegangskaarten die zijn aangeschaft bij mij, of door mij ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus, worden door mij als geldig erkend. Jij staat in voor de juistheid van de bij de aankoop van de toegangskaart verstrekte gegevens. Eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.

Toegang en verblijf

9.2 Je bent gehouden de toegangskaart gedurende de gehele live bijeenkomst bij je te dragen en op eerste verzoek aan mij, of door mij ingeschakelde derden, te tonen.

9.3 Gedurende je verblijf op de locatie van de live bijeenkomst dien je je te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen conform de door mij of locatie eventueel gehanteerde huisregels betrekking hebbend op de betreffende live bijeenkomst. Je bent in dit verband tevens verplicht de door mij, of door mij ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.

9.4 Ik ben gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, jou de toegang tot de locatie te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen indien je je niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, dan wel indien ik dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens de live bijeenkomst. Je hebt in dat geval geen recht op restitutie.

Annulering en restitutie

9.5 Eenmaal gekochte toegangskaarten worden niet door mij teruggenomen en kunnen niet worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten plaats.

9.6 Indien je niet kan deelnemen aan de live bijeenkomst is het in bepaalde gevallen toegestaan je kosteloos te laten vervangen door een ander. Je dient hierover per e-mail contact met mij op te nemen en vooraf goedkeuring te krijgen.

9.7 Indien de live bijeenkomst door mij wordt geannuleerd of verschoven naar een andere datum of locatie, zal ik uitsluitend verplicht zijn het tarief te restitueren welke vermeld staat op de toegangskaart, ongeacht welke prijs voor de toegangskaart is betaald.

9.8 Restitutie vindt slechts plaats na overhandiging van een geldige toegangskaart voor het betreffende event binnen 14 (veertien) dagen na bekendmaking van de verplaatsing dan wel annulering.

9.9 Het restitutieverzoek zoals beschreven in 9.8 wordt gemaild naar mij en zal binnen 5 (vijf) werkdagen worden beantwoord.

9.10 Servicekosten of overige schade wordt niet vergoed. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op (vervangende) toegang tot een ander event.

Intellectuele eigendomsrechten

9.11 Ik ben gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van de live bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor mijn marketingdoeleinden. Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen. Ikzelf noch de eventuele derde aan wie ik toestemming heb gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan jou enige vergoeding verschuldigd.

Aansprakelijkheid

9.12 Indien ik dit om enigerlei reden wenselijk acht, dan wel in geval van overmacht, ben ik gerechtigd de live bijeenkomst te verschuiven naar een andere datum of locatie dan wel de live bijeenkomst in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

9.13 Het betreden van de locatie en het bijwonen van de live bijeenkomst geschiedt door jou op eigen risico. Ik ben niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden, door jou.

9.14 Jij bent aansprakelijk voor, en dient je adequaat te verzekeren tegen, alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van jou wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door jouw goederen wordt veroorzaakt.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

10.1 Ik ben bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

10.2 Voorts ben ik bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.3 Ik ben bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, dan wel indien mij na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen, of omstandigheden goede grond geven te vrezen, dat jij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat jij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

10.4 In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 (drie) maanden is opgeheven – ten laste van jou, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer vrijelijk over jouw vermogen kan beschikken, staat het mij vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van mijn kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

10.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk opeisbaar. Indien ik de nakoming van de verplichtingen opschort, behoud ik mijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 11 Prijzen en betalingsvoorwaarden

Consultancy 

11.1 Honorarium en/of tarieven voor bedrijven zijn altijd exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

11.2 Honorarium en/of tarieven voor particuliere cliënten zijn altijd inclusief BTW en andere heffingen van overheidswegen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

11.3 Indien ik bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkom, dan ben ik gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium en/of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

11.4 Indien ik het voornemen heb het Honorarium en/of tarief te wijzigen, stel ik de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

11.5 Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan jij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

      • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op mij rustende verplichting ingevolge de wet; 
      • ik alsnog bereid ben om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; 
      • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht. 

11.6 Jij hebt recht op het ontbinden van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst of het Honorarium en/of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

11.7 Ik zal jou in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium en/of het tarief in kennis stellen. Ik zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Trajecten, bijeenkomsten en programma’s van PureConnect

11.8 De prijzen van mijn individuele trajecten, live bijeenkomsten en online programma’s staan op de website van www.pure-connect.nl en www.suzannelommers.nl. Deze prijzen zijn altijd inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

11.9 Betaling kan ineens of in termijnen worden voldaan. Als je het bedrag in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het traject, de bijeenkomst of het programma, de verplichting tot betaling bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.

11.10 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling aan mij te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op mijn IBAN zoals staat vermeld op de factuur.

Algemeen

11.11 Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen. Je hebt niet het recht om je betalingsverplichtingen te blokkeren.

11.12 Bij een betalingsachterstand ontvang je een herinnering waarin staat vermeld dat er bij niet tijdige betaling administratiekosten worden doorberekend. Indien na de aanmaning niet tot betaling is overgegaan worden de administratiekosten verhoogd bij ingebrekestelling. Ook wordt aangekondigd dat bij ingebrekestelling de toegang tot het programma en de Facebookgroepen ontzegd wordt, of de live bijeenkomsten, afspraken voor coaching gesprekken, trainingsdagen, en/of online sessies worden opgeschort. Heeft er daarna geen betaling plaatsgevonden, dan wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.

11.13 Indien niet tijdig is betaald, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de eerste dag na verstrijken van die gestelde termijn. Verzuim treedt in zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is. In dat geval ben je over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.

11.14 Indien ik maatregelen moet nemen ter incasso van mijn vordering, ben je gehouden om aan mij alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave van mij van die kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten bedragen te allen tijde minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,00.

11.15 Reclames omtrent een factuur en klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen 1 (een) week na dagtekening van de factuur schriftelijk bij mij te zijn ingediend, bij gebreke waarvan jij je rechten ter zake hebt verwerkt. Een reclame of een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

11.16 Indien je in gebreke bent met de nakoming van een of meer van jouw verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een reclame als hiervoor bedoeld) dan zijn de verplichtingen van mij automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan ik volledige betaling verlangen van jou.

11.17 Je dient te allen tijde op mijn eerste verzoek adequate zekerheid te stellen voor al hetgeen ik reeds opeisbaar te vorderen heb en zal verkrijgen uit hoofde van de overeenkomst.

11.18 Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan één persoon, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien ik daartoe gehinderd word als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan mijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komt.

12.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben mijn verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, of extreme weersomstandigheden. Ik heb ook het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik mijn verbintenis had moeten nakomen.

12.3 Ik kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

12.4 Voorzover ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk ben nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toe kom, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren.

Artikel 13 Intellectueel eigendom/gebruik materialen

13.1 Op de teksten en materialen behorende bij mijn diensten bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van mijn diensten mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

13.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen traject of programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

13.3 Bij overtreding van dit artikel ben je mij per overtreding een direct opeisbare boete van €5.000,00 verschuldigd alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt. Dit staat los van mijn recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen en los van al mijn overige rechten.

Artikel 14 Klachten

14.1 Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een e-mail te sturen. Ik ontvang dan van jou een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is, om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

14.2 Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een bepaald traject of programma onderdeel, en na de constatering ervan, aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging, of schadeloosstelling.

14.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.2 Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele schade geleden door producten van DōTERRA of het gebruik hiervan. Het is aan jou om goed naar de signalen van je lichaam te luisteren bij het gebruik van de producten van DōTERRA en om je zo volledig mogelijk te laten informeren met betrekking tot jouw situatie. Mijn activiteiten voor DōTERRA zijn geen vervanging voor medische raad van professionele artsen of andere natuurgeneeskundigen. In geval van ziekte dient altijd een gekwalificeerd arts geraadpleegd te worden.

15.3 Ik ben niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van mijn facturen over te gaan.

15.4 Ik ben niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart mij voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

15.5 Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

15.6 Iedere aansprakelijkheid van mij voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.

15.7 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen na verloop van 1 (een) jaar na de dag waarop jij bekend werd, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van mij voor die schade.

15.8 In geval van een toerekenbare tekortkoming moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 16 Geheimhouding en persoonsgegevens

16.1 Jij en ik zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van onze overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16.2 Indien ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en ik mij ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, ben ik niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

16.3 Ik neem jouw privacy serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring (onder meer te vinden via https://www.suzannelommers.com/privacy en via https://www.suzannelommers.nl/privacy).

Artikel 17 Geschillen en toepasselijk recht

17.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

17.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Utrecht.

17.3 Op alle overeenkomsten tussen jou en mij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Slotbepalingen

18.1 In geval van discrepantie tussen deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

18.2 Tezamen met de bevestigingsmail vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, de volledige overeenkomst tussen jou en mij. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

18.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

18.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of indien zich tussen jou en mij een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan is het bepaalde in artikel 18.3 overeenkomstig van toepassing.

18.5 Indien ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ik in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

18.6 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

18.7 De meest actuele versie van deze Algemene Voorwaarden is kenbaar via www.suzannelommers.nl en www.pure-connect.nl en kan op jouw verzoek per post of e-mail worden toegestuurd.

18.8 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van onze overeenkomst. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Utrecht, 28 maart 2019

Email ons

Met mijn inzending geef ik toestemming om mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven in de privacyverklaring.

Geef je nu op voor mijn gratis video cursus

Geef je nu op voor mijn gratis video cursus

Vul hier je naam en e-mail adres in en je krijgt direct toegang tot de cursus! 

You have Successfully Subscribed!